Rengasammattilaiset

Tällä palstalla Vianorin asiantuntijat kertovat renkaisiin ja renkaiden käyttöön liittyvistä uutuuksista ja innovaatioista sekä jakavat kokemuksen synnyttämiä parhaita käytäntöjään alalta. Annamme äänen myös asiakkaillemme, jotka kertovat omia kokemuksiaan renkaiden käytöstä ja rengaspalveluista.

Rengasvinkit, jotka auttavat varmistamaan peltojen kasvuvoiman

Sateiset talvet ja viljelyn yksipuolistuminen yhdessä maatalouden tilakoon kasvun ja tehokkuuspaineiden kanssa asettavat maan rakenteelle entistä suurempia vaatimuksia. Maan rakenteen tiivistymisellä on suora vaikutus sadon määrään ja siten viljelyn kannattavuuteen. Tiivistymistä voidaan kuitenkin estää erilaisin keinoin, ja renkaisiin liittyvät tekijät ovat tärkeä osa tätä työtä. 

Kun maaperä tiivistyy, sen tiheys kasvaa ja huokostilavuus pienenee. Alle 0,025 millimetrin kokoiset huokoset alkavat hävitä, eivätkä ne enää muodosta kestävää verkostoa maaperässä. Tiivisrakenteisen maan fysikaaliset, biologiset ja kemialliset ominaisuudet muuttuvat kasveille epäedullisiksi. Ravinteet eivät varastoidu kasville käyttökelpoiseen muotoon eikä vesitalous toimi. 

Maan mekaanisen muokkauksen tarve ja ajokertojen määrä lisääntyy, ja maaperä rasittuu entisestään. Tehokkuusvaatimuksen mukanaan tuomat entistä suuremmat koneiden kasvavat akselipainot lisäävät maaperän stressiä. Tiivistymisen seurauksena kasvien juuriston kasvu on heikompaa, eivätkä ne pääse kasvamaan riittävän syvälle maaperään. Samalla ravinteiden saanti vähenee. Kasvit tuottavat niin määrällisesti kuin laadullisestikin heikomman sadon, jolloin tuotannon kannattavuus laskee. 

Miten maan tiivistymistä voi estää? 

Maan kasvuvoiman ylläpitämiseksi on kolme keskeistä keinoa. Pellon vesitaloudesta huolehtiminen riittävällä ojituksella ja muotoilulla on tärkeä perustoimenpide. Kasvivuorottelu esimerkiksi oikeanlaisella seitsemän vuoden viljelykierrolla muokkaa maan rakenteellisia sidoksia kestävämmäksi ja lisää maan huokostilavuutta. 

Kolmas keino huolehtia maasta liittyy koneiden kokonaispainoon ja rengasvalintaan. Pellolla työskentelyn kannalta on erotettavissa kaksi maan tiivistymisen lajia: jankon eli mekaanisen muokkauskerroksen alapuolisen kerroksen tiivistyminen, jonka aiheuttavat suuret akselipainot liian kostealla maalla, sekä pintapaine eli pellon pintakerrosten tiivistyminen, johon vaikuttavat liian suuret rengaspaineet, renkaiden liian pieni kantokyky sekä kosketuspinta-ala. 

Oikea rengasvalinta on kannattava investointi 

Maatalousrenkaiden runkotekniikka on kehittynyt viime vuosina merkittävästi ja mahdollistaa ajon pienellä paineella ja suuremmilla kuormilla pellolla. Näillä uuden runkotekniikan renkailla on myös mahdollista ajaa suuremmilla nopeuksilla liikuttaessa siirtoajossa lohkolta toiselle. 

Renkaiden vaihto uuden teknologian entistä joustavampiin, isoilmatilaisiin renkaisiin sallii selvästi alemmat ilmanpaineet. Kun renkaassa on optimaalinen ilmanpaine, renkaan kosketusala kasvaa merkittävästi ja samalla pintapaine pienenee, joten pellolla voidaan liikkua maan rakennetta rikkomatta. 

Renkaita hankittaessa on huomioitava niiden soveltuvuus tarvittaviin työtehtäviin koko työketjussa sekä sopivuus koneiden teknisiin vaatimuksiin, kuten välityssuhteeseen. Siksi rengasvalintaan on hyvä varata aikaa ja käyttää rengasammattilaisia apuna. 

Markkinoille on tullut myös sovelluksia, joilla renkaiden tiivistämisriskiä voi vertailla helposti keskenään ja löytää itselleen parhaan ratkaisun. Yksi esimerkki on Terranimo, johon renkaiden, koneiden ja maaperän tiedot syöttämällä saa selkeän kuvan renkaiden ja ilmanpaineen vaikutuksesta maaperään.

Aikaisempia artikkeleita