Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §, päivitetty 1.3.2011

Yleistä Vianorin tietosuojaselosteesta

Vianor kunnioittaa yksityisyyttäsi ja pyrkii suojaamaan sitä käyttäessäsi tässä tietosuojaselosteessa mainittuja Vianorin verkkopalveluja. Käyttämällä alla mainittuja Vianorin verkkosivustoja hyväksyt, että Vianor käsittelee verkkosivustoltaan keräämiään henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvatun mukaisesti.

Vianor varaa oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tästä johtuen on suositeltavaa, että käyt säännöllisin väliajoin lukemassa tämän tietosuojaselosteen.

1. Rekisterinpitäjä

Vianor Oy (Y-tunnus 1463013-4) konserniyhtiöineen (yhdessä "Vianor")
Toikansuontie 10
53500 Lappeenranta

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Elina Rontu, ekauppa(at)vianor.com

3. Rekisterin nimi

Vianor-verkkokaupan ja myVianor-palvelun asiakas- ja käyttäjärekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on tilannut tuotteita tai palveluita Vianorin verkkokaupasta tai liittynyt myVianor-palveluun.

5. Rekisterin käyttötarkoitus ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Vianorin asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito sekä Vianorin toiminnan kehittäminen ja tilastointi.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös Vianorin sekä Vianorin yhteistyökumppaneiden viestinnän kohdistamiseen, mukaan lukien suoramarkkinointi, ellei rekisteröity ole tätä kieltänyt.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia käyttäjän antamia tietoja:

  • henkilön etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • postiosoite
  • puhelinnumero
  • asiakkaan tilauksen tiedot
  • muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

7. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin sekä Vianorin yhteistyökumppaneille näiden viestinnän kohdistamiseksi, ellei henkilö ole mainittua luovuttamista kieltänyt. Muussa tapauksessa tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tahoille vain käyttäjän suostumuksella taikka luovutukseen oikeuttavan lainsäännöksen nojalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan Vianor-konsernin sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolella oleville Vianor-konsernin ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän suostumusta.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteriä käyttävät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden tehtäviin rekisterin käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Mahdollisia rekisterin tietoja käyttäviä yhteistyökumppaneita, joille tietoja voidaan luovuttaa, ovat velvollisia noudattamaan samoja määräyksiä, kuin Vianor rekisterinpitäjänä.
Rekisteri sijaitsee Vianorin hallinnoimilla palvelimilla ja on suojattu ulkopuolisilta. Sähköisestä rekisteristä johdetut manuaaliset rekisteriaineistot, kuten tulosteet rekisteristä, säilytetään aina lukituissa tiloissa ja tuhotaan käytön jälkeen tietosuojamääräysten edellyttämällä tavalla.

10. myVianor-jäsenyys

Jäseneksi myVianor-palveluun voi rekisteröityä jokainen todellinen henkilö. Vianor Oy varaa oikeuden olla hyväksymättä myVianor-jäsenyyksiä tai poistaa niitä ilman eri perusteluja. Lain vaatimat esim. takuisiin liittyvät verkkokaupan palvelu- ja tilaustiedot säilyvät kuitenkin aina koko takuuajan.

11. Henkilötietojen tarkastus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Vianor-verkkokaupan ja myVianor-palvelun asiakas- ja käyttäjärekisteriin. Jos haluat tarkastaa tai korjata tietojasi, lähetä sähköpostia tämän selosteen kohdassa 2 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

myVianor-palveluun rekisteröityneellä käyttäjällä on mahdollisuus omatoimisesti tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot verkkopalvelussa osoitteessa vianor.fi/myvianor.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin pyytämällä tietojensa tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena yllä kohdassa 2 mainitulle henkilölle kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjän luona tapahtuva tarkastusoikeus voidaan toteuttaa yllä kohdassa 1 mainitussa osoitteessa.

12. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä lukuun ottamatta mahdollisia tilaus- ja palvelutietoja, jotka on välttämätöntä säilyttää esim. niihin liittyvien takuiden vuoksi.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ilmoittamalla kiellosta myVianor-verkkopalvelussa tai kirjallisesti yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.